iran flagفارســی

info@hafeztaplux.group

hafezgroup@gmail.com

 

+90 (542) 511 3030

Mecidiyeköy Yolu CAd, Şehit Ahmet Sok, No: 12 Kat:19 Daire:1906, TRUMP TOWER Kuştepe/ŞİŞLİ, İSTANBUL/TÜRKİYE

1401/06/21

وضعیت قیـمت  مسـکن  در ترکیه

با افزایش قیمت  مسکن  در ترکیه در حال حاضر ارزان تـریـن قسمت  استانبول منطقه  اسـنـیـورت  می باشد که از متری حـدودا  12 هـزار لیـر  و  در مجتـمـع ها از  حـدود  30 هزار  لیر   
شـروع می شـود. ولی در منـاطق لـوکـس تر مانند کـادیـکوی در قسـمت  آسـیـایی ،بشـیـکتـاش و شـیـشـلی در اروپـایـی بـه  مــتـــری   حــدود  200  هــزار  لیـر   هــم   مـیــرسـد .  
در آنــکارا بیـن متری  3900  الی 50  هـزار لیـر و  در  ازمـیـر  بــیـن   6500  الــی  85  هـزار لـیــر   مـتــغیــر   اســت .

Top